TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý của Công ty cổ phần May Sông Hồng Nam Định

Mục đích của đề tài là nghiên cứu các kết quả đánh giá tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở Công ty Cổ phần May Sông Hồng Nam Định; kết quả một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần May Sông Hồng Nam Định từ 2012 đến 2015. | MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP . Quản lý hoạt động của doanh nghiệp . Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL DN . Các nhân tố và hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH . Đặc điểm sản phẩm - khách hàng, đặc điểm công nghệ và tình hình hiệu quả hoạt động của Công ty CP May Sông Hồng Nam Định . Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL của Công ty CP May Sông Hồng Nam Định Những nguyên nhân của tình hình chất lượng đội ngũ CBQL chưa cao của Công ty CP May Sông Hồng Nam Định CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL CỦA CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG NAM ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 Những sức ép và những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP May Sông Hồng Nam Định đến 2015. Trang 2 3 4 6 7 9 9 14 24 30 35 50 65 78 78 Những sức ép, thách thức đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty CP May Sông Hồng Nam Định 78 Những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ quản lý đến năm 2015 Giải pháp 1: Đổi mới cơ chế chính sách sử dụng CBQL : Quy hoạch thăng tiến, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá thành tích đóng góp, đãi ngộ cán bộ quản lý của Công ty CP May Sông Hồng Nam Định giai đoạn 2012-2015 Đổi mới quy hoạch thăng tiến, bổ nhiệm, miễn nhiệm Đổi mới công tác đánh giá thành tích đóng góp Đổi mới chính sách đãi ngộ cho CBQL Công ty CP May Sông Hồng Giải pháp 2: Đổi mới chính sách hỗ trợ và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại CBQL của Công ty CP May Sông Hồng Nam Định đến năm 2015 Kết luận Tài liệu tham khảo Các phụ lục 82 1 85 85 87 88 92 97 98 99 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sỹ khoa học ngành Quản trị kinh doanh với đề “ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý của Công ty Cố phần May .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
175    61    0    17-05-2022
9    29    1    17-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.