TAILIEUCHUNG - Ebook Chữa bệnh không dùng thuốc (Tập 2): Phần 2 - NXB Phương Đông

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Chế độ ăn uống sinh hoạt phòng chống bệnh tật, ăn chay giúp phát triển năng lực trí tuệ, ăn ít mỡ và nhiều ngũ cốc thô giúp phòng chống ung thư vú, ăn ít, ăn lành mạnh để sống lâu và sống khỏe,. chi tiết nội dung tài liệu. | Phẩn II Chế độ Sn uống sinh hoạt phòng chõng bệnh tật PHẦN II CHẾ ĐỘ ÁN UỐNG SINH HOẠT PHÒNG CHỐNG BỆNH TẬT Ăn chay giúp phát triển nàng lực trí tuệ 67 ĂN CHAY GIÚP PHÁT TRIỂN NĂNG Lực TRÍ TUỆ Ngày nay chê độ ăn chay với nhiều ngủ cốc thô rau quá đã dược xem là một biện pháp chủ yếu giúp phòng chống lại nhiều loại bệnh bao gồm tim mạch ung thư những căn bệnh gãy tử vong hàng dầu hiện nay. Đặc biệt một sô nghiên cứu gần dây của khoa học phương Tây còn cho biết chê dộ ăn nhiều rau quả dù có ăn thêm cá thịt gà hay không không chỉ giúp cải thiện sức khoẻ vật chất mà còn gia tăng năng lực tri tuệ thậm chí dảo ngược quá trình mất tri nhớ ở một sô người. An chay thông minh hay thông minh mới ăn chay Àn chay không chỉ lợi ích cho sức khoè vật chãt mà còn cho cá trí thông minh. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu kéo dài 20 nảm của các nhà khoa học trường Đại học Southampton đã được phũ biến trên tạp chí The British Medical Journal 1 . D. Balasubramanian. Veggies smarter or smarters veggies a 168 Phần II Chế độ ăn uống sinh hoạt phòng chông bệnh tật Trên người cả nam lẫn nữ đã được khảo sát. Những người này được kiểm tra chỉ số thông minh IQ lúc lên 10 tuổi lúc 30 tuối và đối chiếu với thói quen ăn uống thường ngày. Qua khảo sát người ta phân loại được 366 người ãn chay bao gồm 123 người ăn chay nhưng có ăn cá và thịt gà Điểm chung của cả 366 người 4 5 này là chỉ số IQ cao hơn những người ăn thịt khoảng 5 chỉ sô chỉ sô là 105 ở người ăn chay so với 101 ở người ãn thịt. Không có sự khác biệt về chỉ số thông minh giữa những người ăn chay thuần tuý và người ãn chay có cá thịt gà. Trong nghiên cứu này những người ãn nhiều rau quả ngũ có c dù có ăn cá thịt gà vần được xem là ăn chay vegetarians miễn là không án các loại thịt đỏ như thịt heo bò cừư. Bên cạnh ché độ ăn uổng các nhà nghiên cứu còn chú ý đến bô i cảnh gia đình xã hội của những người tham gia thí nghiệm. Phần lớn những người ăn chay thuộc thành phần những người thuộc tầng lớp xã hội cao hơn có trình

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.