TAILIEUCHUNG - Sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam

Bài viết này trình bày về sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam. Khán thính giả truyền hình đã và đang tách thành các cụm, nhóm công chúng với nhu cầu và sở thích khác nhau, vừa có nhu cầu thông tin mình cần, vừa có nhu cầu thông tin mình muốn. Sự “trưởng thành” của họ trong việc hưởng thụ thông tin đã kéo theo sự ra đời của một loại trình truyền hình mới, truyền hình chuyên biệt. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 2 (2014) SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG CHÚNG TRUYỀN HÌNH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUYỀN HÌNH CHUYÊN BIỆT Ở VIỆT NAM Phan Quốc Hải Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Huế Email: phanquochai@ TÓM TẮT Công chúng truyền hình ở Việt Nam những năm gần đây đã có những bước chuyển biến mới. Thực tế cho thấy, khán thính giả truyền hình đã và đang tách thành các cụm, nhóm công chúng với nhu cầu và sở thích khác nhau, vừa có nhu cầu thông tin mình cần, vừa có nhu cầu thông tin mình muốn. Sự “trưởng thành” của họ trong việc hưởng thụ thông tin đã kéo theo sự ra đời của một loại trình truyền hình mới, truyền hình chuyên biệt. Và đây cũng sẽ là hướng đi có tính tiên quyết cho các đài truyền hình Việt Nam để tồn tại và phát triển trong tương lai. Từ khóa: Công chúng truyền hình, sự trưởng thành của công chúng, truyền hình chuyên biệt. 1. TÌNH HÌNH CHUNG Sự phát triển của xã hội với những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực đã làm thay đổi thói quen và nhu cầu thông tin của công chúng. Ngày nay, thay vì mọi công chúng đều tiếp nhận thông tin như nhau do các phương tiện truyền thông mang lại, mỗi cá nhân có nhu cầu thông tin riêng. Sự tan rã của cộng đồng công chúng truyền thông đã làm xuất hiện nhiều nhóm công chúng chuyên biệt với thói quen hưởng thụ thông tin từ hướng công cộng sang cá thể. Theo Francis Balle, công chúng truyền thông trải qua 3 giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mê mẩn, khi hàng loạt các phương tiện truyền thông mới ra đời làm người xem, nghe, đọc mê mẩn, đắm chìm trong thông tin mà các phương tiện này cung cấp, họ không đủ ý chí và quyền lực để ý thức hay phê phán những nội dung mà các phương tiện này mang lại. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn bão hòa, khi công chúng bắt đầu chán ngán và hoài nghi về hiệu quả của thông tin trên các loại hình truyền thông. Giai đoạn thứ ba, giai đoạn đang diễn ra đó là giai đoạn công chúng trưởng thành, tức khi công chúng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.