TAILIEUCHUNG - Ebook Breast cancer - Diagnostic imaging and therapeutic guidance (1st Edition): Part 1

(BQ) Part 1 book “Breast cancer - Diagnostic imaging and therapeutic guidance” has contents: Development, anatomy, and physiology of the mammary gland, tumor formation, pathology of benign and malignant changes in the breast, nonimaging diagnostics, breast ultrasonography, and other contents. | Breast Cancer: Diagnostic Imaging and Therapeutic Guidance Uwe Fischer, MD Professor Women’s Health Care Center Göttingen, Germany Friedemann Baum, MD Women’s Health Care Center Göttingen, Germany Susanne Luftner-Nagel, MD Women’s Health Care Center Göttingen, Germany 545 illustrations Thieme Stuttgart • New York • Delhi • Rio de .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.