TAILIEUCHUNG - Hiệu quả dự án phát triển ngành lâm nghiệp ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và giải pháp quản lý

Mục tiêu của bài viết hướng đến phân tích hiệu quả dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của dự án trong tương lai. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Tập 6, Số 1 (2016) HIỆU QUẢ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Nguyễn Thị Lệ Thắm, Bùi Thị Thu* Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế *Email:lapthuhue@ TÓM TẮT Hiệp Đức là một trong những huyện được lựa chọn để triển khai thực hiện dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3. Sau 10 năm thực hiện dự án, lợi nhuận ròng trung bình của các hộ trồng keo theo dự án đạt đạt 4,1 triệu/ha/năm. Thu nhập thực tế từ trồng rừng dự án cao hơn mức dự kiến từ 2 - 3,4 triệu đồng/ha và giá trị hiện tại ròng cao hơn mức dự kiến từ 1 2 triệu đồng/ha. Ngoài ra, dự án đem lại nhiều hiệu quả tốt về XH và MT. Vì vậy, sau khi kết thúc dự án và chuyển giao kết quả thực hiện dự án cho các cơ quan quản lý Nhà nước huyện Hiệp Đức, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý Nhà nước; cơ chế, chính sách; về kỹ thuật và giải pháp về thị trường nhằm tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của dự án trong tương lai. Từ khóa: Hiệp Đức, hiệu quả dự án, lâm nghiệp, Quảng Nam. 1. MỞ ĐẦU Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (dự án WB3) là dự án hỗ trợ nông dân 4 tỉnh miền Trung bao gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Ở Quảng Nam, dự án này đã được triển khai tại 4 huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức và Quế Sơn. Như vậy, Hiệp Đức là một trong những huyện được lựa chọn để triển khai thực hiện dự án WB3 nhằm thực hiện Chiến lược phát triển của ngành lâm nghiệp từ năm 2005 đến 2020 theo hướng: Bảo tồn đa dạng sinh học, trồng rừng hộ gia đình và tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý dự án và các hộ gia đình tham gia dự án. Sau 10 năm triển khai thực hiện, dự án đã góp phần đẩy nhanh tiến trình giao đất lâm nghiệp; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về thực thi, kiểm tra, giám sát, quản lý dự án và đầu tư trang thiết bị làm việc cho đội ngũ cán bộ dự án từ cấp huyện đến cấp xã. Người dân trong vùng dự án cũng được hưởng lợi từ dự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.