TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất sinh kế cho phát triển bền vững

Nội dung bài viết này tóm tắt về những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của nó tới hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững cho người dân. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế Tập 2, Số 1 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT SINH KẾ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trần Ánh Hằng*, Hà Văn Hành Khoa Địa lý – Địa chất, Trường Đại học Khoa học Huế *Email: trananhhang90@ TÓM TẮT ng ồng bằng ven biển nh Th a Th n c a ến ổi khí hậ . Đây ế ột khu vực nhạy cảm bở các ác ộng nơ hường xuyên chị ác ộng và ảnh hưởng c a nhiều loại h n a như ão ụt, hạn hán và xâm nhập mặn vớ cường ộ và tần suất lớn, ngày càng áng kể cho ời sống xã hội. Nội dung bài báo tóm tắt những biểu gây ra những tác hạ hiện c a biến ổi khí hậu ở khu vực ồng bằng ven biển t nh Th a Thiên Huế, ảnh hưởng ộng sản xuất nông nghiệp r n ịa c a nó tới hoạ n, r n cơ sở ó ề xuất một số giải pháp nhằm thích ứng với biến ổi khí hậu và sinh kế bền vững cho người dân. Từ khóa: Biến ổi khí hậ , ồng bằng ven biển, sinh kế, thích ứng , t nh Th a Thiên Huế. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ế đ đ đ ả ịả ế ưở phải chịu nhiều tổ ư ả ả ư ề ị ề đ đ đậ đ ở do biế đổi khí hậ ở ậ ế ư ơ ươ ở ư ơ ư đ ế đổi khí hậ ở đ ư ế ơ ả ưở đế ề ươ ế đổi khí hậ M ư đ ậ đị ng ngh ệp ộ rong những nh ực o ác ộng c a ến ổi khí hậu” ế đổi khí hậ đ đế ơ ả ưở ế đổi khí hậ ơ 137 ơ ài nguyên và ị ổn hương nhấ ưở ả ưở đế đ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp Hình 1. Sơ đ vị trí khu v đ ng b ng ven bi n t nh Th a Thiên Huế đ ng b ng ven bi ế đổi khí hậ S ởđ ề ơ ế đổi khí hậu. ế ế ư ị ư ị ổ đ ươ ở đ ậ 2. BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ . Nhiệt độ không khí Nhi đ trung bình c a thập kỷ 9 ở thập kỷ 8 ơ nhiề 3 ENSO [2]. c không có xu thế giảm rõ r t, tuy nhiên nhi đ ơ ập kỷ ư đ 0,1 – 0,40C, nhi đ t i cao tuy đ i ập kỷ ư đ 0,3 – 1,00 M đ đậm xu t hi ươ đ i ền nhi đ trung bình có s biế đ ng không rõ r t trong các th i kỳ Kết quả quan trắc đư c t i các tr ư ng Th a Thiên Huế đ n 2001 – 2011 có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.