TAILIEUCHUNG - Bài giảng Hóa học hữu cơ - Chương 2: Hiđrocacbon no

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hiđrocacbon no, phân loại hiđrocacbon no, công thức tổng quát của ankan, đồng phân và cấu trúc,. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. chi tiết nội dung tài liệu. | Chương II HIĐROCACBON NO Thế nào là hiđrocacbon no? Sự phân loại hiđrocacbon no. Cho ví dụ. HIÑROCACBON NO ANKAN CnH2n+2 vôùi n ≥1 XICLOANKAN Một số khái niệm cần chú ý: Thế nào là nguyên tử cacbon bậc một (I) , bậc hai (II) , bậc (III) , bậc (IV)? Cho ví dụ Phân biệt gốc tự do và gốc hiđrocacbon. Cho ví dụ. A- Ankan: Thế nào là ankan? Cho biết công thức tổng quát của ankan ? Ankan là hiđrocacbon no mạch hở. Công thức chung: CnH2n+2 Với n ≥1 I- Đồng phân và cấu trúc: Thảo luận nhóm (5phút) Ankan có thể có những đồng phân nào? Cho ví dụ. Nghiên cứu phần (a) trong giáo trình hãy rút ra kết luận về đồng phân của ankan. Giải thích vì sao mạch của hiđrocacbon no lại có hình gấp khúc? Vẽ các cấu dạng bền và không bền của etan, propan, butan. 1) Đồng phân Ba chất đầu dãy đồng đẳng của ankan không có đồng phân . Từ C4H10 trở đi có đồng phân về mạch cacbon. Ankan có đồng phân cấu tạo và có thể có đồng phân quang học nếu trong phân tử có nguyên tử cacbon bất đối (C* ). Số đồng phân tăng theo số nguyên tử cacbon 2) Cấu trúc Mạch cacbon Cấu dạng của etan Cấu dạng của propan Cấu dạng của butan II- Danh pháp Hãy gọi tên các chất và gốc hiđrocacbon sau ? Từ tên gọi các chất và gốc hiđrocacbon trên hãy rút ra những nội dung chính để gọi tên ankan theo danh pháp IUPAC? CH4; C3H8; C5H12. CH3-; CH3CH2-; (CH3)2CH-; (CH3)3CCH2 – CH3CH2(CH3)CH-; (CH3)3C-; CH3 –CH= -CH2- ; - CH2 [CH2]3 CH2 - ; -CH2- CH2- - CH2-CH – CH - CH2 – Bài tạâp ; ; .( giáo trình) Những nội dung chính gọi tên ankan theo danh pháp IUPAC. Ankan mạch không nhánh Ankan mạch có nhánh. Gốc hiđrocacbon no - Gốc đơn hóa trị ( gốc hóa trị một) +Gốc ankyl không có nhánh. +Gốc ankyl có nhánh. - Gốc hiđrocacbon no đa hóa trị. + Hai hóa trị tự do ở một nguyên tử cacbon. + Hai hóa trị tự do phân bố ở hai đầu mạch. + Các gốc chứa 3,4 hóa trị tự do riêng rẽ. III- Tính chất vật lý: (Sv đọc sách, tự tìm hiểu và tóm tắt tính chất vật lý của ankan) Trạng thái tồn tại của các ankan ở nhiệt độ thường. Nhiệt độ sôi và .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.