TAILIEUCHUNG - Phát triển các chuỗi siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bài viết Phát triển các chuỗi siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội trình bày tập trung làm rõ một số quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển chuỗi siêu thị Hapro Mart thuộc Tổng công ty thương mại Hà Nội, một trong những doanh nghiệp thương mại lớn ở thủ đô Hà Nội,. . | PHAT TRiiN CAC CHUdi SlEU THj T R E N OjA BAN T H A N H P H 6 H A NOI TRONG DI^U KIEN V I $ T NAM Md CCfA THj T R I / O N G BAN L£ Tran Hung* Dat van d l Viet Nam dfi md ciia hofin tofin thi tradng ban le tfl ngay 1 t h a n g 1 nam 2009 vfi cd ve nhfl cac nha phan phdi nfldc ngoai chfla cd ddng thai dang k l de gia nhfip thi trfldng ha'p d i n v i o loai bae nha't chau A nay. Tuy nhien dieu dd khdng e6 nghia la thi trfldng nadc ta khdng t i l m I n mdt nguy cd canh tranh gay gfit. Cac doanh nghiep phfin phdi nadc ta can phai cd sfl s i n sang eho cudc canh tranh tdng tfldng lai, ddng thdi phai phat t r i l n tadng xflng vdi sfl phat trien kinh t l - xa hdi nfldc ta. P h a t t r i l n thfldng mgi hien dai, treng d6 c6 cac chudi sieu thi, la mdt trong nhflng hadng di quan trgng de nang cao nfing Iflc cgnh t r a n h cua cac doanh nghidp phfin phd'i nadc ta trong boi canh md cfla thi tradng. Bai vid't nfiy tap trung lam ro mdt sd' quan diem, dinh hadng va giap phfip phat trien chudi sieu thi Hapro Mart thugc Tong edng ty thadng mai Ha Ndi, mgt trong nhflng doanh nghidp thfldng mai ldn d thu dd Ha Ndi. 1. K h a i q u a t v e t h i f d n g m a i h i e n d a i thu do Hidn nay trdn dia ban thu dd cd hang chuc nghin cd sd kinh doanh thfldng mgi, bao gdm cac tong cdng ty, cdng ty, doanh nghidp gia dinh va hg kinh doanh, tuy nhien sd' ladng cae ' loai hinh doanh nghiep thadng mai hidn dai chaa nhiiu. d day, chung tdi quan niem thadng mai hien dai la cac ed sd kmh doanh theo hinh thflc tfl chgn/ ta phuc vu (sieu thi, cfla hang ta chgn, cfla hang tidn ldi), cac cfla hang chuyen doanh theo cdng nghe ban le hien dai, cac cfla hang kinh doanh theo chudi, cac trung tam thadng mai, cac cfla hang kinh doanh trflc tuyd'n (thadng mai dien tfl). Mgt loai hinh thadng mai hien dai phat tridn tadng ddi nhanh trong phgm vi ca nUdc ndi chung vfi tren dia bfin thu dd Hfi Ngi noi rieng la sieu thi va chudi sieu thi. Theo so' lidu td'ng hdp dd'n cud'i 2011, tfl cac ngudn khac nhau, tren dia .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.