TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng"

Biểu mẫu: "Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng" theo mẫu B17-H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B 17 - H BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG Chỉ tiêu Đơn vị tính Số đang sử dụng đầu năm Số tăng trong năm Số giảm trong năm Số đang sử dụng cuối năm Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I/ Bao bì -Loại 100 kg Cái -Loại 70 kg Cái -Loại 50 kg Cái II/ Pa lết . . Tổng cộng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN