TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương"

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương" | Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng :Năm : Các khoản lương Hệ số Số tiền Lương chính . Phụ cấp . Đóng góp . Giảm khác . Phòng ban :. STT Cán bộ Ngạch lương Hệ số Số tiền Thực nhận Ký nhận Cán bộ :. Cán bộ :. Cộng theo phòng ban 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN