TAILIEUCHUNG - Báo cáo: lời nói dối

Ngôn ngữ sinh ra để đáp ứng nhu cầu giao tiếp. Ngôn ngữ giúp con người trao đổi với nhau về mọi mặt trong đời sống, là phương tiện giao tiếp tối ưu, phục vụ nhu cầu của con người mọi lúc mọi nơi. Nhờ giao tiếp, xã hội loài người mới phát triển. | Thành viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoàng Yến Vũ Trần Đoan Trang Trương Thị Cẩm Nguyên Nguyễn Hoàng Kim Ngân Đào Bích Phượng I. Sơ lược về hội thoại Khái niệm Các quy tắc trong hội thoại II. Tiểu phẩm Tiểu phẩm Thảo luận, nhận xét III. Kết luận Rút ra nội dung của cuộc hội thoại Phân tích các quy tắc liên quan tới hội thoại Kết luận Hội thoại là cuộc giao tiếp bằng lời giữa ít nhất hai nhân vật về một vấn đề nhằm mục đích nhất định. Hoạt động giao tiếp thường xuyên căn bản và đặc trưng trong đời sống mỗi con người. Mục đích giao tiếp: Ngôn ngữ sinh ra để đáp ứng nhu cầu giao tiếp. Ngôn ngữ giúp con người trao đổi với nhau về mọi mặt trong đời sống, là phương tiện giao tiếp tối ưu, phục vụ nhu cầu của con người mọi lúc mọi nơi. Nhờ giao tiếp, xã hội loài người mới phát triển Luân phiên lược lời Tôn trọng thể diện Liên kết hội thoại Các quy tắc hội thoại Nội dung của cuộc thoại: Các quy tắc sử dụng trong tiểu phẩm “Hai chị em” Nhận xét: khi giao tiêp cần tuân thủ:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN