TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ năng trình bày báo cáo và thuyết trình

Dưới đây là Bài giảng Kỹ năng trình bày báo cáo và thuyết trình. Bài giảng giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách trình bày một bài báo cáo (thiết kế slide, định dạng văn bản, nội dung trình bày, thời gian thuyết trình), cách thuyết trình. | KỸ NĂNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ THUYẾT TRÌNH Nội dung Ôn tập và thảo luận Cách thuyết trình Cách trình bày một bài báo cáo Cách trình bày một bài báo cáo Thiết kế slide Định dạng văn bản Nội dung trình bày Thời gian thuyết trình Thiết kế slide Chọn màu nền sáng, chữ tối hoặc nền tối chữ sáng Định dạng văn bản Sử dụng phông chữ không chân Không dùng nhiều phông chữ trong một báo cáo. Không nên dùng tất cả chữ hoa. Một chủ đề được trình bày trên một slide. Mỗi slide không nên trình bày nhiều .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.