TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 10

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 945. Cho phản ứng hạt nhân 23 Nn -I- p 20Np -I- Y 11 IN a I P r 10 N Ne I _ X X là tia a 3 - b 3 c Y d a e Một tia khác 946. Nguyên tử phóng xạ hạt a biến thành chì. Nguyên tử đó a Urani b bo c Pôlôni d Plutôni e Nguyên tử khác 947. Phản ứng hạt nhân là a Sự kết hợp 2 hạt nhân nhẹ thành 1 hạt nhân năng b Sự tương tác giữa 2 hạt nhân dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt khác c Sự phân rã của hạt nhân nặng để biến đổi thành hạt nhân nhẹ bền hơn d Sự biến đổi hạt nhân có kèm theo sự tỏa nhiệt. e Một định nghĩa khác 948. Cho các địn luật sau I - Bảo toàn năng lượng II - Bảo tòan khối lượng III - Bảo toàn điện tích IV -Bảo toàn khối lượng V -Bảo toàn xung lượng Trong các phản ứng hạt nhân định luật nào sau đây được nghiệm đúng a I. II. IV b II IV. V c I II V d I III IV V e Tất cả các định luật trên. 949. Khi bắn phá 27 Al bằng hạt a ta thu được nởtôn pôzitrôn và 1 nguyên tử mới là a 31 Pl b 22 Sl c 40 Ar d 22 Si e Nguyển tử khác 15 10 18 14 950. Câu nào sau đây sai khi nói về sự phóng xạ a Là phản ứng hạt nhân tự chạy ra. b Không phụ thuộc vào các tác động bên ngòai c Là phản ứng hạt nhân tỏa nhiệt d Hạt nhân con bền hơn hạt nhân mẹ 154 e Tổng khối lượng của các hạt tạo thành lớn hơn khối lượng cảu hạt nhân mẹ 951. Các lò phản ứng hạt nhân hoạt động theo chế độ có hệ số nhân nơtron là a S 1 b S 1 c S 1 d S 1 e Một trị số k hác 952. Dưới tác dụng của bức xạ Y hạt nhân 49Be có thể phân rã thành hạt 2a . Phương trình phản ứng. a 49Be ỵ - a P b 49Be ỵ - a n c 49Be ỵ - 2a P d 49Be ỵ 2a -0e e Một phương trình khác 953. Câu nào sai khi nói về ứng dụng của năng lượng hạt nhân a Làm động cơ máy bay b Chế tạo bom nguyên tử c Chế tạo tàu ngầm nguyên tử d Xây dựng nhà máy điện nguyên tử e Trong các câu trên có một câu sai. 954 . Người ta có thể kiểm soát phản ứng hạt nhân dây truyền bằng cách a Làm chậm Nơtrôn bằng nước nặng b Hấp thụ Nơtrôn chậm bằng cách thành cadimi. c Làm chậm Nơtrôn bằng than chì d Câu a và c e Tất cả các câu trên 955. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN