TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công pháp quốc tế - Trương Thùy Linh, Trần Thị Ngọc Linh

nội dung bài giảng "Công pháp quốc tế" dưới đây để nắm bắt được nguồn gốc, định nghĩa và đặc trưng của công pháp quốc tế, những nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Luật. | Nguồn gốc,định nghĩa và đặc trưng của công pháp quốc tế Những nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế CÔNG PHÁP QUỐC TẾ Người thực hiện: Trương Thùy Linh Trần Thị Ngọc Linh I. Nguồn gốc, định nghĩa, đặc trưng của công pháp quốc tế Nguồn gốc công pháp quốc tế Khi nhà nước ra đời thì mối quan hệ giữa các nhà nước cũng phát sinh. Để điều chỉnh mối quan hệ đó, các nhà nước phải cùng nhau xây dựng các quy tắc pháp lý quốc tế. Các quy tắc này có giá trị ràng buộc các nước đã tạo ra chúng. Tập hợp các quy tắc này đã được các nước thừa nhận khi các nhà nước tham gia vào mối quan hệ quốc tế. Các quy tắc pháp lý quốc tế này được gọi là công pháp quốc tế. => Công pháp quốc tế xuất hiện khi các nhà nước xuất hiện và đặt mối quan hệ với nhau. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, công pháp quốc tế phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Cơ sở hạ tầng Kiểu nhà nước Quan hệ quốc tế Công pháp quốc tế Nhìn chung 3 kiểu công pháp thời kì chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản chủ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.