TAILIEUCHUNG - Đề thi Toán cao cấp 1 - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Tài liệu sau đây tổng hợp các đề thi Toán cao cấp 1 của Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. các đề thi sau đây nhằm củng cố kiến thức của môn học, có kết quả cao trong đề thi. | Lớp Đại học K5 Hình thức Thi viết Thời gian 90 phút ĐỀ THI Tr-ờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp -------------o0o---------- MÔN THI TOÁN CAO GAP 1 ĐỀ số 1 Câu 1. Tính các giới hạn sin E k- I a lim 3 l-ỉcõsx 1 b. limx 0 e 2 x Câu 2 Khảo sát hàm số Inx -7X Câu 3 .Tính các tích phân . 1 earct9x a. A I dx J 1 x2 b. B f xỉn2xdx Câu 4 . Cho hàm số z x2 xy - x y - 3 a. Tìm cực trị của hàm số. b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong miền D giới hạn bởi các đ-ờng x 0 y 3 và y x - 1 Câu 5. Giải ph-ơng trình vi phân 2xy y y 2-1 Lớp Đại học K5 Hình thức Thi viết Thời gian 90 phút ĐỀ THI Tr-ờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp -------------o0o---------- MÔN THI TOÁN CAO GAP 1 ĐỀ số 2 Câu 1. Tính các giới hạn a. lim o arctgx sinx X __n b. lim H 1 cos2 Câu 2 Khảo sát hàm số X2 e x Câu 3 .Tính các tích phân a. -e Inx 1 x 1 lnx dx X3 x2 1 1 X 4 dx b. I Câu 4 . Cho hàm số z x2 2y2 2xy - 2y 3 a. Tìm cực trị của hàm số. b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong miền D giới hạn bởi các đ-ờng x - 2 y 0 và x y 1 Câu 5. Giải ph-ơng trình vi phân y cosy y 2sin y y Lớp Đại học K5 Hình thức Thi viết Thời gian 90 phút ĐỀ THI Tr-ờng Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp -------------o0o---------- MÔN THI TOÁN CAO GAP 1 ĐỀ số 3 Câu 1. Tính các giới hạn . ln í ỉ a. lim x 0 1 2 Insínx 2 b. limx ra - arctgx Câu 2 Cho hàm số 2 1 tính f 2011 0 X2-3x 2 Câu 3 .Tính các tích phân _ r 1 sìn 2x J sin2 X b. B f xex2 x2 1 dx Câu 4 . Cho hàm số z 2x2 y2 4xy - 2y - 1 a. Tìm cực trị của hàm số. b. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong miền D giới hạn bởi các đ-ờng x 0 y -1 và y x 2 Câu 5. Giải ph-ơng trình vi phân 2y 5y .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN