TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán"

Biểu mẫu: "Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán" theo mẫu số: B02- 2H | Bộ, (Sở): . Mẫu số: B02 -2H Đơn vị: TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng: Chương: .Loại:Khoản: Mục Tiểu mục Nội dung chi Mã số Tổng số Chia ra Trung ương Địa phương Tài trợ Nguồn khác Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN