TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất"

Biểu mẫu: "Tờ khai đăng ký thuế đất" dành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày .tháng .năm TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1. Tên tổ chức: 2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 5. Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm): a) Địa điểm: b) Diện tích (m2) : c) Thời hạn giao đất (năm) : d) Mục đích sử dụng : 6. Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất : a) Thời hạn thuê đất (năm) : b) Phương thức trả tiền thuê đất : c) Đề nghị khác: 7. Cam kết : - Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn; - Các cam kết khác (nếu có): Đại diện tổ chức xin thuê đất (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN