TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 6

Theo [2, trang 72, bảng 9-38 tập 3] chọn máy phay 6H11, công suất KW D. Chọn đồ gá Định vị: -Dùng chốt trụ định vị bề mặt (4) đã được gia công -Dùng mặt phẳng định vị mặt (3) và một chốt chống xoay. Kẹp chặt: Kẹp chặt bằng thanh dầm E. Chọn dụng cụ cắt Theo [2, trang 340, bảng 4-94] tập 1 chọn dao phay mặt đầu răng chắp mảnh hợp kim cứng,BK6 D = 100, B = 39, d = 32(H7), số răng 10 Chu kỳ bền 120 phút F. Chọn dụng cụ kiểm tra. | Chương VI Chon may cong nghệ Theo 2 trang 72 bảng 9-38 tập 3 chọn máy phay 6H11 cong suảt KW D. Chon đồ ga Định vị -Dung chốt tru định vị be mật 4 đá được gia cong -Dung mật phảng định vị mật 3 vá mọt chốt chống xoay. Kep chạt Kep chạt bang thanh dam E. Chon dung cu cắt Theo 2 trang 340 bang 4-94 tap 1 chon dao phay mặt đau rang chắp manh hợp kim cứng BK6 D 100 B 39 d 32 H7 so rang 10 Chu ky ben 120 phut F. Chon dung cu kiểm tra Thưôc kep G. Chon dung dịch trơn nguồi Emunxi 4. Nguyện cong 4 Phay măt 1 - 10 5 - 7 created with download the free trial online at professional A. Chon trình tư các bước trong nguyên cong Phay một lan bang dao phay mặt đầu co gan mảnh hợp kim cứng B. Sơ đồ gá đặt Hình Sơ đồ định vị và kẹp chặt nguyên công 4 C. Chon may cong nghê Thêồ 2 trang 73 bàng 9-38 chôn mày phày 6H11 cồng suất KW. D. Chon đồ ga Định vị - Dùng mặt phang định vị mặt 3 - Dùng chót trù dặi định vị lỗ 4 - Dùng chót chóng xóặy Kẹp chặt Kẹp chặt bang đai óc vặ bặc chữ C E. Chon dung cu cắt Thẹó 2 trặng 367 bặng 4-85 chón dặó phặy dĩặ 3 mặt rặng gặn mặnh hợp kim cứng BK6 D 100 B 14 d 32 H7 số rặng 8 Chù ky bẹn 120 phùt F. Chon dung cu kiểm tra Thưôc kẹp G. Chon dung dịch trơn nguoi Emùnxi 5. Nguyên cong 5 Khoan-khoêt-Doa lo 2 A. Chon trình tư cac bươc trong nguyển cong Khóặn bặng mùi khóặn rùót gặ Khóẹt bặng mùi khóẹt Dóặ lặi bặng mùi dóặ nhặm đặt cấp chính xặc vẹ đó nhặm vặ kích thưôc. created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN