TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 10/2013/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 10/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 10 2013 QĐ-UBND Vĩnh Long ngày 05 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 08 2012 NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 53 2006 QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Điều 2. 1. Các sở ban ngành cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã thành phố ban hành Quy chế làm việc cụ thể của cơ quan phù hợp với Quy chế này và các quy định của Nhà nước có liên quan. 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 3. Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh các sở ban ngành tỉnh cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành được đăng Công báo tỉnh và thay thế Quyết định số 1984 2006 QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Văn Diệp QUY CHẾ LÀM VIỆC Của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định số 10 2013 QĐ-UBND ngày 05 11 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.