TAILIEUCHUNG - Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương VI trình bày về chủ nghĩa Tư bản độc quyền và chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. Nội dung chương này gồm: Chủ nghĩa Tư bản độc quyền, chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước, những biểu hiện mới của CNTB trong giai đoạn hiện nay, thành tựu & xu hướng vận động của CNTB ngày nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN TS. LÊ NGỌC THÔNG CHƯƠNG VI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước III. Những biểu hiện mới của CNTB trong giai đoạn hiện nay IV. Thành tựu & xu hướng vận động của CNTB ngày nay. HÀ NỘI 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NL MÁC LÊ NIN MỤC TIÊU Hiểu được bản chất và mâu thuẫn không đổi của CNTB qua các giai đoạn phát triển và các hình thức biểu hiện cụ thể, khả năng thích nghi cũng như giới hạn lịch sử Nắm được 5 đặc điểm kinh tế và những biểu hiện mới của CNTB độc quyền. Hiểu nguyên nhân, bản chất và biểu hiện của CNTB độc quyền nhà nước. Nắm được biểu hiện mới của CNTB độc quyền và độc quyền nhà nước, những mâu thuẫn và xu thế vận động của CNTB hiện nay. HÀ NỘI 2009 I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN ". tự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này, khi phát triển tới một mức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyền"1. ( Lênin) Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, , tr. 402. . Nguyên nhân của tích tụ sản xuất và ra đời các tổ chức độc quyền Sự phát triển của lực lượng sản xuất Tiến bộ khoa học - kỹ thuật ngành sản xuất mới trình độ tích tụ TB cao. Cạnh tranh tự do Cải tiến kỹ thuật tăng quy mô tích tụ tư bản DN nhỏ bị thôn tính Liên kết với nhau DN TB lớn nắm địa vị thống trị một ngành hay một số ngành Khủng hoảng kinh tế Tín dụng TBCN mở rộng DN và CT lớn có tiềm lực KT mạnh tiếp tục cạnh tranh với nhau ngày càng khốc liệt, khó phân thắng bại, làm nảy sinh xu hướng thỏa hiệp, hình thành các TCĐQ TCĐQ xuất hiện phổ biến và thống trị nền KT của một quốc gia tạo ra thời đại của CNTB độc quyền. . Bản chất của CNTB độc quyền Bản chất Nấc thang phát triển mới của CNTB CNTB trong đó ở hầu hết các ngành, các lĩnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.