TAILIEUCHUNG - Những bài ca dao miêu tả diện mạo hình dáng

Đầu quăn chải lược đồi mồi Chải đứng chải ngồi quăn vẫn hoàn quăn 2. Đất Hòa Đa đen mà sinh bông trắng, Gái Tuy Hòa dang nắng cũng xinh. 3. Đẹp như cái tép kho tương Kho đi kho lại nó trương phình phình (sình sình) 4. Đẹp nhất con gái làng Chanh Chua ngoa làng Nhót ba vành Kẻ Om 5. Đồ hàm hô côộc chuối | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V 1 4-Ầ J 1 A 1 Ca dao đê tài diện mạo l w w w fv fv fv fv ww ww ww ww ww ww ww 1. Đầu quăn chải lược đồi mồi Chải đứng chải ngồi quăn vẫn hoàn quăn 2. Đất Hòa Đa đen mà sinh bông trắng Gái Tuy Hòa dang nắng cũng xinh. 3. Đẹp như cái tép kho tương Kho đi kho lại nó trương phình phình sình sình 4. Đẹp nhất con gái làng Chanh Chua ngoa làng Nhót ba vành Kẻ Om 5. Đồ hàm hô côộc chuối 6. Đồng ruộng xanh Gò má em đỏ Cặp mắt đen huyền Cái miệng hay cười chúm chím núng đồng tiền Có phải thương anh em ừ một tiếng anh chết liền cũng vui 7. Đừng chê em xấu em đen Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong 8. Đàn bà lanh lãnh tiếng đồng Một là sát chồng hai là hại con 9. Đàn bà tốt tóc thì sang Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu 10. Đàn bà yếu chân mềm tay Làm ăn chẳng được lại hay nỏ mồm 11. Đàn ông không râu bất nghì Đàn bà không vú lấy gì nuôi con 12. Đàn ông miệng rộng thì sang Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.