TAILIEUCHUNG - Quyết định 817/QĐ-UBND

Quyết định 817/QĐ-UBND về Đề án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành. để nắm nội dung trong quyết định. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 817 QĐ-UBND Thái Bình ngày 03 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN SẢN XUẤT VỤ MÙA VỤ ĐÔNG NĂM 2013. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 139 TTr-SNN PTNT ngày 17 4 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án sản xuất vụ Mùa vụ Đông năm 2013. Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện thành phố các địa phương thực hiện Đề án. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Giám đốc sở Thủ trưởng ban ngành thuộc tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Thường trực Tỉnh ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Như Điều 3 - Chủ tịch các PCT Ủy ban nhân dân tỉnh - LĐVP UBND tỉnh - Lưu VT NN TM TH. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Phạm Văn Sinh ĐỀ ÁN SẢN XUẤT VỤ MÙA VỤ ĐÔNG NĂM 2013 Ban hành kèm theo Quyết định số 817 QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ MÙA VỤ ĐÔNG 2012. 1. Kết quả sản xuất vụ Mùa vụ Đông năm 2012. - Sản xuất lúa mùa Toàn tỉnh gieo cấy ha giảm 594 ha so với vụ Mùa 2011 trong đó Lúa gieo thẳng ha tăng 784 ha lúa chất lượng ha chiếm 23 59 tổng diện tích tăng ha. Năng suất lúa đạt 58 55 tạ ha giảm 0 63 tạ ha so với vụ Mùa 2011 sản lượng đạt tấn các huyện Hưng Hà Đông Hưng Quỳnh Phụ có năng suất trên 62 tạ ha huyện Tiền Hải đạt 42 5 tạ ha do ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 8 ngày 28 10 2012. - Cây màu Hè - Hè Thu Diện tích ha tăng 606 ha sản lượng tấn tăng tấn so với cùng kỳ năm 2011. sản lượng chưa tính hoa cây cảnh cỏ cây phân xanh và một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.