TAILIEUCHUNG - LUẬN VĂN ĐỀ TÀI“NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM”

Các làng nghề ở nông thôn Việt Nam phát triển rất đa dạng và phong phú tạo một lượng lớn hàng hóa, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế xã hội của khu vực nông thôn. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề là một chủ trường " công nghiệp hóa nông thôn" của nhà nước | RƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC XÂY dựng các chíNh Sách và biện pháp giải quyết VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÕNG NGHỆ MÓI TRƯỜNG ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU Cơ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIEN CHO VIỆC XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYÊT VẤN ĐỂ MÔI TRƯÒNG Ỏ CÁC LÀNG NGHE VIỆT NAM MÃ SỐ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỪNG CHO LÀNG NGHÊ TÁI CHÊ GIẤY . Đặng Kim Chi Chủ biên TS. Tưởng Thị Hội . Nguyến Đức Khiển KS. Võ Thị Lệ Hà KS. Thịnh Thương Thương Ths. Hoàng Thu Hương Ths. Đoàn Thái Yên HÀ NỘI MỞ ĐẦU Các làng nghê ở nông thôn Việt Nam phát triển rất đa dạng và phong phú đã tạo ra một lượng lớn hàng hoá tạo công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tê xã hội của khu vực nông thôn. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề là một chú trương Công nghiệp hoá nông thôn của nhà nưóc. Tuy nhiên sự phát triên của làng nghê chủ yêu mang tính tự phát qui mô nhỏ chủ yếu là hộ gia đình. Trình độ công nghệ còn thấp thiết bị và công cụ sản xuất còn lạc hậu phần lớn là chê tạo trong nước hoặc mua lại thiết bị đã thanh lý của các cơ sở công nghiệp. Lao động của làng nghê hầu hết chưa được đào tạo đầy đủ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Mặt khác do qui mô sản xuất nhỏ lẻ kinh phí và trình độ kỹ thuật tại các làng nghê còn hạn chế nên khó khăn trong đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ. Các hộ sản xuât nằm rải rác khắp trên địa bàn làng xã không theo qui hoạch tạo ra những nguồn thải nhỏ phân tán hầu như không được xử lý mà thải thẳng ra môi trường. Tất cả những mặt hạn chê nêu trên không chỉ tác động tói sự phát triển bền vững của làng nghề mà còn ảnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.