TAILIEUCHUNG - Quyết định 39/2013/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số 39 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh ngày 03 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH Vực QUẢN LÝ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 6 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng Căn cứ Nghị định số 15 2013 NĐ-CP ngày 06 02 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Thông tư số 10 2012 TT-BXD ngày 20 12 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64 2012 NĐ-CP ngày 04 9 2012 của Chính phủ vể việc cấp giấy phép xây dựng. Căn cứ Thông tư số 01 2013 TT-BXD ngày 08 02 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 713 SXD-CV ngày 21 8 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bãi bỏ 25 hai mươi lăm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng và Quy hoạch xây dựng áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được ban hành kèm theo Quyết định số 20 2009 QĐ-UBND ngày 17 7 2009 của UBND tỉnh có danh mục kèm theo . Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện thành phố thị xã cập nhật các thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành. Chánh văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Xây dựng Chủ tịch UBND các huyện thành phố thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận - Như Điều 3 - Cục Kiểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.