TAILIEUCHUNG - LUẬN VĂN “ TÁCH CHIẾT COPHEIN TỪ PHẾ LIỆU CHÈ VIỆT NAM TÁCH CHIẾT NICOTIN TỪ PHẾ LIỆU THUỐC LÁ VÀ CHUYỂN HÓA NÓ THÀNH NICOTINAMIT

Nước ta là một nước nhiệt đới có rất nhiều loại thực vật khác nhau . Trong đó co các loại chứa hoạt tính sinh học đặc biệt là các ancaloit. Vì vậy nguồn phế liệu thực vật có chứa các chất có hoạt tính sinh học củng rất phong phú. | ĐỀ TÀI TÁCH CHIẾT COPHEIN TỪ PHẾ LIỆU CHÈ VIỆT nam tách chiết NICOTIN TỪ PHẾ LIỆU THUỐC LÁ VÀ CHUYỂN HÓA NÓ THÀNH NICOTINAMIT NGUYỄN MINH THẢO TÁCH CHIÊT COPHEIN TỪ PHẾ LIỆU CHÈ VIỆT NAM TÁCH CHIẾT NICOTIN TỬ PHẾ LIỆU THUỐC LÁ VÀ CHUYỂN HOÁ NÓ THÀNH NICOTINAMIT TỨC LÀ VITAMíN PP số đăng kí Mã sô B93-05-86 Các cán bộ phối hợp . Nguyễn Minh Thảo PTS. Nguyễn Đình Thành PTS. Hà Thị Điệp Kíỉ ílúù TFrJ V Ị íơ 0jT 1 BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ VÀ TÌNH HÌNH THỰC mỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA ĐỂ TÀI CẤP BỘ NĂM 1993-1994 1. Tên để tài mâ số B93-05-86 Tách chiết cophàn từ phê liệu chè Việt nam tách chiết nicotin từ phế tiêu thuởc lá vả chuyển hoá nó thành nicotinamit Vitamin PP . 2. Cán bộ tham gia nghiên cứu 1 . Nguyễn Minh Thảo 2 PTS. Nguyễn Đĩnh Thành 3 PTS. Hà Thị Điệp chủ trì để tài thành viên thành viên 3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp Vã điều kiên thích hợp đẽ tach I Ay cophem từ các phế liêu chè Việt nam lá chè tươi chè vụn khô và bã chè . Tách chiết nicotin từ phê liệu thuốc lá và thuốc lào và chuyển hoá nó thành nicotinamit Vitamin PP . 4. Tình hình thực hiện đề tài Đề tài đã được đăng ký và duyệt từ tháng 4 năm 1993 và bao gổm hai phần A-Phẩn Ị Nghiên cứu tách cophein từ phế liệu chè Việt nam. Chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng qui trinh thí nghiêm như sau Nguyên liệu chè vụn lá chè tươi bă chề được rửa sạch nghiền vụn đun sôi hồi lưu trong dung dịch nước vòi trong với thời gian và liéu lượng thích hợp. Lọc bỏ bã. Phần dịch lọc để nguội được chiết bằng dung môi thích hợp. Cho bay hơi dung môi đêh cạn khỏ. Phân còn lại được kết tinh từ nước với than hoạt tính. Cophein thu được đủ tinh khiết để dùng cho công nghiệp nước giải khát thú y hay dược phẩm. Để tìm điểu kiện tối ưu trong qui trình phòng thí nghiệm chúng tôi đã nghiên cứu các yếu tố sau đày -Nguyên liêu Chúng tôi dã tiến hành thí nghiệm với lá chè xanh bă chè chè khô vụn với khối lượng mỗi mẻ nghiên cứu từ 50-100 gam riêng với lá chề xanh dã tiến hành mối mẻ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.