TAILIEUCHUNG - Điều tra, lập danh mục và xây dựng bộ tiêu bản các loài thực vật thân gỗ bảo tồn thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa

Tổng quan về điều kiện tự nhiên và các công trình nghiên cứu về thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa. Giới thiệu những đặc trưng phân bố địa lý-sinh thái của thực vật thân gỗ; đa dạng thực vật thân gỗ; đặc tính sinh học-giá trị tài nguyên và thực trạng phân bố các loài thực vật thân gỗ quí hiếm vùng Bà Nà; sự phân bố của các loài cây gỗ đặc hữu vùng Bà Nà - thực trạng và định hướng bảo tồn. | HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẢNG B0-Ộ-C8 BÁO CÁO KHOA HỌC TÊN ĐẼ TÀI ĐIỀU TRA LẬP DANH LỤC VÀ XÂY DỰNG Bộ TIÊỤ BẢN CẠC LOÀI THỰC VẬT THÂN GÕ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHĨÊN BÀ NÀ -NÚI CHÚA Cơ quan chủ trì Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Thành phố Đà Nâng Chủ nhiệm đề tài TS. Đinh Thị Phương Anh Thư ký đề tài ThS. Nguyễn Thị Đào Thời gian thực hiện 12 tháng Kinh phí đầu tư đồng Tổ chức phối hợp nghiên cứu Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Năng Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Năng Ban Quản lý khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng Cá nhân phối hợp nghiên cứu TS. Trần Văn Thụy KS. Vũ Văn Cần Trần Văn Lương Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc Gia Hà Nội Viện ĐTQH rừng Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nâng Trưởng Ban quản lý Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa Sinh viên Khoa Sinh - Môi trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nang Trần Văn Thanh Đà Nẵng 2005 ÍOC LỜI CẢM ƠN Hoàn thành đề tài này chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đơn vị Đan quản lý khu du lịch Đà Nà - Núi Chúa Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nang Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa UBND các xã Hoà Ninh Hoà Phú huyện Hoà Vang TP. Đà Năng Phòng quản lý Khoa học Sở Khoa học Công nghệ Ban chủ nhiệm Khoa Sinh - Môi trường - trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Năng Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Thành phố Đà Nang đã giúp đỡ và hợp tác cùng với chúng tôi trong thời gian thực hiện đề tài. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ông Nguyễn Đình Định Võ Duy Ninh cùng các Cán bộ Sinh viên Khoa Sinh - Môi trường đã tham gia trong quá trình thực hiện đề tài. BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 1 CHƯƠNG I MỤC TIÊU Đối TƯỢNG NỘI DƯNG VÀ cơ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI I. Mục tiêu của đề tài. 2 II. Đối tượng nghiên cứu. 2 in. Nội dung nghiên cứu. 2 CHƯƠNG II TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚƯ I. Tư liệu. 3 1. Tư liệu khảo sát thực địa. 3 2. Bản đồ địa hình sô hoá tỷ lộ 1 10 000 lưới chiếu ƯTM. 3 3. Tư liệu viễn thám. . 3 4. Các tư liệu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.