TAILIEUCHUNG - Ebook Những vấn đề cơ bản về pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (tài liệu tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản về pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số vấn đề pháp lý về quản lý ngoại hối, thuế, tài chính, tiền tệ đối với đầu tư nước ngoài; quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;. . | Mật SỐ vắt để pháp lý vé quân lý ngoại hối thuế tàt chính tíển tệ. Chuyên đề thứ tư MỘT SÔ VẤN ĐỂ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HÔÌ THUẾ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐÔÌ VỚI ĐẦU Tư NƯỚC NGOÀI Chính sách pháp luật về quản lý ngoại hối thuế tài chính tiền tệ của Việt Nam có mục tiêu là nhằm ổn định giá trị Đồng tiền Việt Nam để góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng thời kỳ. I. QUẢN LỸ NGOẠI HỐI TRONG LĨNH vực ĐẨU Tư Nước NGOÀI 1. Tổng quan Đốì vởi đầu tư nưóc ngoài tại Việt Nam cũng như đối với đòi sống kinh tê - xã hội của Việt Nam nói chung sự thay đổi có ý nghĩa nhất trong lĩnh vực chính sách và pháp luật quản lý ngoại hôi là thay thế hệ thống tỷ giá cố định bằng hệ thống tỷ giá linh hoạt giữa Đồng tiền Việt Nam và ngoại tệ trưốc hết và chủ yếu là với Đô la Mỹ. Cùng với việc áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt đã từng bước hình thành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng các 55 Nhũng vấn đổ cơ bán vé pháp luật đẩu tưnuức ngoài. trung tâm giao dịch ngoại hốì và thực hiện tự do hoá các biện pháp kiểm soát giao dịch tài khoản vãng lai. Dbanh nghiệp có vốn đầu tư nưởc ngoài Bên hợp doanh nước ngoài được mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản Đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt đổỉ với một số dự án có nhu cầu cần thiết doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại ngân hàng ỏ nưốc ngoài sau khi được Ngân hàng nhà nưốc Việt Nam chấp thuận. 2. Quy định về bảo đảm ngoại tệ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Bên hợp doanh nưóc ngoài được mua ngoại tệ tại ngân hàng thương mại được phép kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng cho các giao dịch vãng lai và các giao dịch được phép khác theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Đổỉ với những dự án đặc biệt quan trọng dẫu tư theo chương trình của Chính phủ trong từng thời kỳ Thủ tưổng Chính phủ quyết định việc bảo đảm cân đối ngoại tệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài các Bên hợp doanh và được quy định tại Giây phép đầu tư. Chính phủ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.