TAILIEUCHUNG - Các công thức tính toán môn Sinh học

Để giúp cho các sĩ tử khối B chuẩn bị tốt hơn cho kì thi Đại học - Cao đẳng sắp tới được điểm cao, chúng tôi mời các bạn tham khảo tài liệu "Các công thức tính toán môn Sinh học". Chúc các bạn thi thành công. | Tài liệu chi xem đươc một số trang đầu. Vui lòng download Tile gốc để xem toàn bộ các trang CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN PHẦN I. CẤU TRÚC ADN I . Tính số nuclêôtit của ADN hoăc của gen 1. Đối với mỗi mạch của gen - Trong ADN 2 mạch bổ sung nhau nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau . N Aị Tị Gị Xị T2 A2 X2 G2- 2 - Trong cùng một mạch A và T cũng như G và X không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch A của mạch này bổ sung với T của mạch kia G của mạch này bổ sung với X của mạch kia . Vì vậy số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 . Aị T2 Tị A2 Gị X2 Xị G2 Jl Tỉi eBook Đétil TiiỊỉệtỉJ ọc tạp. BookKey. To T1 T2 _ --- 2 X1 X 2 2. Đối với cả 2 mạch - Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch A T Aị A2 Tị T2 Aị Tị A2 T2 g x Gị G2 Xị X2 Gị Xị G2 X2 Chú ý khi tính tỉ lệ A T A1 A2 2 V G1 G2 g x------------ 2 2 . . . . Ghi nhớ Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50 số nu của ADN Ngược lại nếu biết Tổng 2 loại nu N 2 hoặc bằng 50 thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung Tổng 2 loại nu khác N 2 hoặc khác 50 thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung 3. Tổng số nu của ADN N Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A T G X . Nhưng theo nguyên tắc bổ sung NTBS A T G X . Vì vậy tổng số nu của ADN được tính là N 2A 2G 2T 2X hay N 2 A G Do đó A G N hoặc A G 50 2 4. Tính số chu kì xoăn C Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu 20 nu . khi biết tổng số nu N của ADN N C x 20 C N 20 C 34 5. Tính khối lượng phân tử ADN M Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra M N x 300 đvc 6. Tính chiều dài của phân tử ADN L rPhân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó . Mỗi N nuclêôtit độ dài của 1 nu là 3 4 A0 2 mạch có I N 2 3 4A N n Tài liệu chi xem đươc một số trang đầu. Vui lòng download Tile gốc để xem toàn bộ các trang Đơn vị thường dùng 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN