TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lập trình C/C++-Chương: Con trỏ, mảng và quản lý bộ nhớ

Biến còn trỏ là biến có chứa địa chỉ của một vùng trong bộ nhớ và kiểu xác định. Kích thước của con trỏ ương đương của int, tuy nhiên kích thước của vùng nhớ được trỏ tới là không xác định( con trỏ không chứa thông tin về kích thước). Khai báo bằng cách thêm dấu * ở trước tên biến | Con trỏ mảng và quản lý bộ nhớ EE3490 Kỹ thuật lập trình - HK1 2011 2012 B Đào Trung Kiên - ĐH Bách khoa Hà Nội S-. 1 Con trỏ Biến con trỏ là biến có chứa địa chỉ của một vùng trong bộ nhớ và có kiểu xác định Kích thước của con trỏ tương đương của int tuy nhiên kích thước của vùng nhớ được trỏ tới là không xác định con trỏ không chứa thông tin về kích thước Khai báo bằng cách thêm dấu ở trước tên biến int pInt int int char p Char I---- 1 1Q- struct SinhVien pSV Truy xuất giá trị thông qua con trỏ dùng toán tử int alnt pInt pInt được hiểu là biến int mà pInt trỏ tới pChar A printf Gia tri d pInt EE3490 Kỹ thuật lập trình - HK1 2011 2012 1 Đào Trung Kiên - ĐH Bách khoa Hà Nội ịjL. k 2 Thay đôi địa chỉ trỏ tới Vì giá trị của con trỏ là địa chỉ nên khi thay đổi giá trị đó biến con trỏ sẽ trỏ tới một vùng nhớ khác Gán địa chỉ mới cho con trỏ bằng phép gán như thông thường int pInt2 pInt2 pint Toán tử địa chỉ tạo ra một con trỏ bằng việc lấy địa chỉ của một biến pA a int a l H 10 int pA a pA trỏ tới a là toán tử ngược với với một biến a bất kỳ thì a tương đương với a và nếu a là một con trỏ thì a cũng tương đương với a EE3490 Kỹ thuật lập trình - HK1 2011 2012 B Đào Trung Kiên - ĐH Bách khoa Hà Nội IL.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    55    0    28-01-2022
3    47    0    28-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.