TAILIEUCHUNG - Hội nghị Trung ương 8 (5/1941)

Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) a. Hoàn cảnh lịch sử - KN Bắc Sơn, KN Nam Kỳ, BB Đô Lương báo hiệu cuộc khởi nghĩa toàn quốc, bước đầu đấu tranh bằng võ lực của nhân dân VN - Mâu thuẫn giữa | a. Hoàn cảnh lịch sử Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) KN Bắc Sơn, KN Nam Kỳ, BB Đô Lương báo hiệu cuộc khởi nghĩa toàn quốc, bước đầu đấu tranh bằng võ lực của nhân dân VN Mâu thuẫn giữa Pháp >< Nhật ngày càng sâu sắc ND chịu thống khổ, tinh thần CM lên cao Đ/c Nguyễn Ái Quốc trở về nước, trực tiếp lãnh đạo CM b. Nội dung hội nghị Trung ương 8 (5/1941) Nhiệm vụ cách mạng + Khaúng ñònh ÑQ + TS PK Lực lượng cách mạng Vấn đề quốc gia dân tộc trên bán đảo ĐD + Giải quyết vđ DT trong khuôn khổ từng nước, VN chủ trương thành lập CP VNDCCH, giúp đỡ Lào, CPC + MTVNĐLĐM (19/5/1941), các đoàn thể cứu quốc Vấn đề khởi nghĩa - Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược - Hoàn chỉnh đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc Ý nghĩa HN: Bác Hồ ở Pắc Pó – Cao Bằng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.