TAILIEUCHUNG - Hội nghị Trung ương 8 (5/1941)

Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) a. Hoàn cảnh lịch sử - KN Bắc Sơn, KN Nam Kỳ, BB Đô Lương báo hiệu cuộc khởi nghĩa toàn quốc, bước đầu đấu tranh bằng võ lực của nhân dân VN - Mâu thuẫn giữa | a. Hoàn cảnh lịch sử Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) KN Bắc Sơn, KN Nam Kỳ, BB Đô Lương báo hiệu cuộc khởi nghĩa toàn quốc, bước đầu đấu tranh bằng võ lực của nhân dân VN Mâu thuẫn giữa Pháp >< Nhật ngày càng sâu sắc ND chịu thống khổ, tinh thần CM lên cao Đ/c Nguyễn Ái Quốc trở về nước, trực tiếp lãnh đạo CM b. Nội dung hội nghị Trung ương 8 (5/1941) Nhiệm vụ cách mạng + Khaúng ñònh ÑQ + TS PK Lực lượng cách mạng Vấn đề quốc gia dân tộc trên bán đảo ĐD + Giải quyết vđ DT trong khuôn khổ từng nước, VN chủ trương thành lập CP VNDCCH, giúp đỡ Lào, CPC + MTVNĐLĐM (19/5/1941), các đoàn thể cứu quốc Vấn đề khởi nghĩa - Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược - Hoàn chỉnh đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc Ý nghĩa HN: Bác Hồ ở Pắc Pó – Cao Bằng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG