TAILIEUCHUNG - Book: AutoCad Command

Tài liệu tham khảo môn tin học dùng cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng đại học. Chúc các bạn học tốt nhé | Lệnh tắt AutoCAD - New update for Version 2007 AutoCADXomwand Cap nhật mới nhất với AutoCAD 2007 STT Phím Tắt Tên Lệnh MỢC ĐÍCH 1. 3A 3DARRAY Tạo ra 1 mạng 3 chiều tùy chọn 2. 3DO 3DORBIT Điều khiển tương tác khung nhìn đối tượug 3 chiều 3. 3F 3DFACE Tạo ra 1 mạng 3 chiều 4. 3P 3DPOLY Tạo ra 1 đa tuyến bao gồm các đoạn thẳng trong không gian 3 chiều A 5. A ARC Vẽ cung tròn 6. ADC ADCENTER 7. ÁA AREA Tính diện tích và chu vi 1 đối tượng hay vùng được xác định 8. AL ALIGN Di chuyển và quay các đối tượng để căn chỉnh các đối tượng khác bằng cách sử dụng 1 2 hoặc 3 tập hợp điểm 9. AP APPLOAD Đa ra hộp thoại để tải và hủy tải AutoLisp zADS và các trình ứng dụng zARX 10. AR ARRAY Tạo ra nhiều bản sao các đối tượng đọc chọn 11. ATT ATTDEF Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính 12. -ATT -ATTDEF Tạo các thuộc tính của Block 13. ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block B 14. B BLOCK Tạo Block 15. BO BOUNDARY Tạo đa tuyến kín 16. BR BREAK Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn c 17. c CIRCLE Vẽ đưòng tròn bằng nhiều cách 18. CH PROPERTIES Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật 19. -CH CHANGE Hiệu chỉnh text thay đổi R D 20. CHA CHAMFER Vát mép các cạnh 21. COL COLOR Xác lập màu dành cho các đối tưọng được vẽ theo trình tự 22. CO CP COPY Sao chép đối tưọng D 23. D DIMSTYLE Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ỏ dòng lệnh 24. DAL DIMALIGNED Ghi kích thước thẳng có thể căn chỉnh được 25. DAN DIMANGULAR Ghi kích thóc góc 26. DBA DIMBASELINE Tiếp tục 1 kích thớc đoạn thẳng góc từ ờng nền của kích thớc được chọn 27. DCE DIMCENTER Tạo ra 1 điểm tâm hoặc đường tròn xuyên tâm của các cung tròn và đường tròn 28. DCO DIMCONTINUE Tiếp tục 1 đưòng thẳng 1 góc từ đường mở rộng thứ 2 của kích Designed by Nguyễn Hữu Hoà - Đại học Xây dựng 1 Lệnh tắt AutoCAD - New update for Version 2007 thước trước đây hoặc kích thước được chọn 29. DDI DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính 30. DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước 31. DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm 32. DIV DIVIDE Đặt mỗi 1 đối tượng điểm và các khối dọc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.