TAILIEUCHUNG - THI TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3

Tham khảo tài liệu 'thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn thi : vật lí - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SỐ 3 THI TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Môn thi VẬT LÍ Thời gian làm bài 90 phút Số câu hỏi trắc nghiệm 50 Câu 1 Tụ xoay gồm tất cả 19 tấm nhôm có diện tích đối diện S 3 14cm2 khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d 1mm. Biết k C2 và mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L 5mH. Khung dao động có thể thu sóng điện từ có bước sóng là A. 1000m B. 150m C. 198m D. 942m Câu 2 Khi mạch dao động hoạt động chu kì của mạch dao động là A. T 2n L B. T 2 C C. T 2n JlC D. T 2kLC Câu 3 Một người cận thị phải đeo kính cận số 4 mới nhìn thấy rõ những vật ở xa vô cùng. Khi đeo kính trên sát mắt người đó chỉ đọc được trang sách đặt cách mắt ít nhất 25cm. Giới hạn nhìn rõ của người này khi không đeo kính là A. lớn hơn 12cm B. từ 12 5 cm đến 25cm C. từ 25cm đến 35cm D. từ 35cm trở lên Câu 4 Một mắt thường có quang tâm cách võng mạc 15mm nhìn được vật ở rất xa cách mắt 25cm. Tiêu cự của mắt thay đổi như thế nào A. Không đổi B. Thay đổi tong khoảng từ 0 đến 15mm C. Thay đổi tong khoảng từ 15mm đến 14 15mm D. Thay đổi tong khoảng lớn hơn 15mm Câu 5 Tiêu cự của vật kính và thị kính của một ống nhòm quân sự lần lượt là f1 30cm f2 5cm. Một người đặt mắt sát thị kính chỉ thấy được ảnh rõ nét của vật ở rất xa khi điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính trong khoảng từ 33cm đến 34 5cm. Giới hạn nhìn rõ của mắt người này là A. từ 7 5cm đến 45cm B. từ 5 7cm đến 45cm C. từ 7 5cm đến 45m D. từ 7 5mm đến 45cm Câu 6 Mắt một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15cm. Người đó quan sát vật nhỏ qua một kính lúp có tiêu cự f 5cm. Kính được đặt sao cho tiêu điểm của nó trùng với quang tâm của mắt. Độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn là A. Gc 3 GV không tính được vì thiếu dữ kiện B. Gc 3 Gv 3 c. Gc 0 3 Gv 30 D. Gc 20 Gv 3 Câu 7 Vật sáng AB đặt song song và cách màn ảnh M một khoảng L. Dịch chuyển một thấu kính hội tụ có tiêu cự f có trục chính vuông góc với màn ảnh trong khoảng vật và màn. Phát biểu nào sau đây về các vị trí của thấu kính để có ảnh rõ nét trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.