TAILIEUCHUNG - Tiết 8 :CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo)

HS nắm được nội dung p/c quan hệ, p/c cách thức và p/c lịch sử - Biết vận dụng ~ p/c này trong giao tiếp B. Chuẩn bị - HS tìm hiểu một số câu thành ngữ tục ngữ thường sử dụng trong hội thoại - Gv chuẩn bị bài soạn, bài tập, bảng phụ C Tiến trình các hoạt động 1. Kiểm tra : Nhắc lại hai p/c hội thoại về lượng và về chất Tự đặt hai lời thoại → Nhận xét đã đảm bảo p/c về lượng và về chất chưa?. | Tiết 8 CÁC PHƯƠNG CHÂM HÔI THOẠI tiếp theo A. Mục tiêu - HS nắm được nội dung p c quan hệ p c cách thức và p c lịch sử - Biết vận dụng p c này trong giao tiếp B. Chuẩn bị - HS tìm hiểu một số câu thành ngữ tục ngữ thường sử dụng trong hội thoại - Gv chuẩn bị bài soạn bài tập bảng phụ C Tiến trình các hoạt đông 1. Kiểm tra Nhắc lại hai p c hội thoại về lượng và về chất Tự đặt hai lời thoại Nhận xét đã đảm bảo p c về lượng và về chất chưa 2. Giới thiệu bài tiếp Hoạt đông của giáo viên - Nôi dung cần đạt học sinh HOẠT ĐỘNG 1 I. Phương châm quan hệ HS thảo luận 3 câu hỏi phần I 1. Bài tập sgk T21 Thành ngữ Ông nó gà bà nói vịt HS trả lời. - Tình huống hội thoại mỗi người nói về một đề tài không ăn khớp hoà nhập với nhau. Hậu quả người nói người nghe không hiểu nhau không giao tiếp được với nhau. Cuộc giao tiếp không có hiệu quả. Như vậy ở đây đã có sự vi phạm về phương châm quan hệ. Kết luận Khi gtiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp tránh nói lạc đề. Em rút ra được bài học gì 2. Ghi nhớ Như KL II. Phương châm cách thức HS đọc ghi nhớ 1. Bài tập HOẠT ĐỘNG 2 Thành ngữ 1 Dây cà ra dây muống HS ghi VD vào vở. GV chép 2 Lúng búng như ngậm hột thị VD lên bảng. Ý nghĩa 1 Nói dài dòng rườm rà HS thảo luận và trả lời câu Ý nghĩa 2 Nói ấp úng không thành lời không rành mạch hỏi 1 phần II Tr22 sgk Hậu quả người nghe khó tiếp nhận hoặc tiếp nhận không đúng ND ảnh hưởng đến giao tiếp. nhớ 2 Khi gt cần nói ngắn gọn rành nói mơ hồ. HS thảo luận câu hỏi 2 và trả Câu văn Tôi đồng ý. lời. - Cách hiểu 1 Tôi đồng ý với nhận định của ông ấy về truyện ngắn HS rút ra kết luận và trình - Cách hiểu 2 Tôi đồng ý với nhận định của ai đó về truyện bày ghi nhớ 2. ngắn của ông ấy sáng tác. Gv đưa bảng phụ nêu đáp án - Cần viết lại Gv chốt Khi gt tránh cách . Tôi đồng ý với nđịnh của ông ấy về truyện ngắn . Tôi đồng ý với nđịnh về truyện ngắn mà ông ấy sáng tác nói mơ hồ . Tôi đồng ý với nđịnh của các bạn về truyện ngắn của ông HOẠT ĐỘNG 3. ấy III. Phương châm lịch sự 1. Bài tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.