TAILIEUCHUNG - 10 đề thi thử ĐH môn Hóa 2012 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

Tham khảo đề thi - kiểm tra '10 đề thi thử đh môn hóa 2012 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẺ SÓ 07 Câu 1. Tồng số hạt proton notion electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142 trong đó lồng số hạt mang điện nhiều hơn tong số hạt không mang điện là 42. Sô hạt mang điện cùa nguyên từ B nhiều hơn của A là 12. Hai kim loại A B lẩn lượt là A. Ca Fe. B. Na K. c. Mg Fe. D. K Ca. Câu 2. Nguyên lù X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Hãy xác định câu sai trong các câu sau khi nói về nguyên tử X A. Lớp ngoài cùng cùa X có 6 electron. B. Hạt nhân nguyên tử X có 16 electron. c. X thuộc nhóm VIA. D. Trong bàng tuẩn hoàn X thuộc chu kỉ 3. Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 24 8 gam hồn hợp X gồm C2H2 C2H j và CjHo thu được 1 6 mol HịO. Mặt khác 0 5 mol X tác dụng vừa dù với dung dịch chửa 0 625 mol Br2. Thành phân thể tích mỗi khí trong X lần lượt là A. 50 20 30 . B. 50 0 25 0 25 0 . C. 80 10 10 . D. 25 0 50 0 25 0 . Câu 4. Cho các phân ứng sau HCI H2O - Hsơ cr 1 NHj HjO 3 NI-U OH 2 CuSO4 5H2O 3 HSO 1M H3O SOj p 1 ISO H2O 1- 1I2SO3 OH 5 Theo thuyết Bron-stêt 1110 đóng vai trò là axit trong các phán ứng A. 1 . 2 3 . B. 2 5 C. 2 3 4 5 . D. 1 4 5 . Câu 5. Đung dịch X chứa Na2SO4 0 05M NaCI 0 05M và KCl 0 IM. Phải dùng hỗn hợp muối nào sau dây dê pha chế dung dịch X A. và Na2SO4. B. KCI và NaHSO4. c. NaCl và K2SO4. D. NaCI và KHSO4. Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 1 12 lít khí so2 đktc vào 150ml dung dịch NaOH IM. Cô cạn dung dịch ờ áp suất và nhiệt dộ thích hợp thi thu dược dung dịch chứa chất tan là A. Nai 1S0j và Na2SOj. B. NaOH và . c. Nai ISOj Na2SOj và NaOl I dư. D. Na2SO4. Câu 7. Nung nóng hoàn toàn 27 3 gam hỏn hợp NaNOj Cu NO. 2. Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1 12 lít khí đktc không bị hấp thụ lượng 02 hòa tan không đáng kế . Khối lượng Cu NOj 2 trong hỗn hợp ban dầu là A. 18 8 gatn. B. 10 2 gam. c. 8 6 gam. D. 4 4 gam. 34 Câu s. Cho các ion kim loại Fe3 Fe2 Zn2 Ni2 H Ag . Chiều tâng dàn tính OKÌ hóa của các ion là A. ZnỈ4 Fe2 H Ni2 Fe3 Ag . B. Zn2 Fe2 Ni2 H Fe3 Ag . c Zn14 Fe2 Ni2 H Ag Fe3 . D. Fe2 Zn2 H4 Niỉ Feỉ Ag . .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.