TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2662/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Số 2662 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Phước ngày 28 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢCSỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 6 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ Thông tư 156 2012 TT-BTC ngày 21 9 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Căn cứ Quyết định số 2058 QĐ-UBND ngày 09 10 2012 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1833 TTr-SVHTTDL ngày 22 11 2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này một số thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 2058 QĐ-UBND ngày 09 10 2012 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước có danh mục kèm theo . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lợi PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỎI BỎ SUNG CỦA SỞ VĂN HÓA Thể thao và du lịch Ban hành kèm theo Quyết định số 2662 QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh STT Tên thủ tục hành chính Lý do sửa đối bố sung Mã số Lĩnh vực văn hóa 1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke. Bổ sung - Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Thông tư 156 2012 Tt-BTC ngày 21 9 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.