TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2384/QĐ-BTTTT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI TRONG TOÀN XÃ HỘI” | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÓNG Số 2384 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI TRONG TOÀN XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Phòng chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Nghị định số 50 2011 NĐ-CP ngày 24 6 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187 2007 NĐ-CP của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 1427 QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt đề án Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội với các nội dung chính sau I. MỤC TIÊU Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp nhân dân về phòng chống tội phạm mua bán người để mọi người thấy được quyền lợi nghĩa vụ chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia công tác này. Với các chỉ tiêu cụ thể 1. Chỉ tiêu 1 Đến năm 2013 đạt 85 và năm 2015 đạt 100 các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền tới xã phường thị trấn viết tắt là cấp xã . 2. Chỉ tiêu 2 Đến năm 2013 đạt 75 và năm 2015 đạt 100 cán bộ cấp xã chuyên trách có kiến thức chỉ đạo hướng dẫn về chính sách pháp luật phòng chống tội phạm mua bán người. 3. Chỉ tiêu 3 Đến năm 2013 100 cấp tỉnh có ít nhất 10 báo cáo viên cấp huyện có ít nhất 05 báo cáo viên cấp xã có ít nhất 10 tuyên truyền viên. 4. Chỉ tiêu 4 Đến năm 2013 đạt 70 và năm 2015 đạt 85 người dân hiểu biết về phương thức thủ đoạn hậu quả và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.