TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2212/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2212/qđ-ubnd', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Số 2212 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Yên ngày 27 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ Quyết định số 431 QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 190 TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH Phạm Đình Cự DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN Ban hành kèm theo Quyết định số 2212 QĐ-UBND ngày 27 12 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÃNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT Của SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN STT Tên thủ tục hành chính I Lĩnh vực Du Lịch 1 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH I. Lĩnh vực Du lịch 1. Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch - Trình tự thực hiện Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2 Nộp hồ sơ tại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.