TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1806/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC NHỮNG XÃ KHÓ KHĂN VÀ NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC CẦN THU HÚT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Số 1806 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cà Mau ngày 17 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC NHỮNG XÃ KHÓ KHĂN VÀ NGÀNH NGHỀ LĨNH Vực CẦN THU HÚT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị quyết số 01 2012 NQ-HĐND ngày 12 7 2012 của Hội đông nhân dân tỉnh Cà Mau về chính sách hô trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguôn nhân lực của tỉnh Cà Mau Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 435 TTr-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 1. Danh mục những xã khó khăn thuộc các huyện trong tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 -2015. 2. Danh mục ngành nghề lĩnh vực cần thu hút tại các sở ban ngành tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012-2015. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ngành Ủy ban nhân dân huyện thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành phố Cà Mau và các xã khó khăn trong Danh mục tại khoản 1 Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Thường trực Tỉnh ủy b c - Thường trực HĐND tỉnh b c - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh - Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Sở Tài chính - Cổng Thông tin điện tử tỉnh - Trung tâm Công báo tỉnh - NC H CV các khối VIC KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Hải - Lưu VT. DANH MỤC CÁC XÃ KHÓ KHĂN THUỘC CÁC HUYỆN TRONG TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2012-2015 Kèm theo Quyết định số 1806 QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 1. Huyện Trần Văn Thời gồm 04 xã - Xã Khánh Bình Tây Bắc - Xã Khánh Hải - Xã Khánh Bình Đông - Xã Phong Điền. 2. Huyện Cái Nước gồm 02 xã - Xã Đông Thới - Xã Tân Hưng Đông. 3. Huyện Thới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.