TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp: Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cầu 75 thuộc Tổng công ty công trình giao giao thông 8 - Bộ Giao Thông Vận tải

Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm. Trong nhiều diễn đàn và trong công luận ở nước ta, người ta bàn. | KhoáLuận tôt nghiệp Khoa QTKD LỜI NÓI ĐẦU Để tiến hành sản xuất kinh doanh SXKD thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn Vốn tự có và vốn đi vay vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả Ngoài ra vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm. Trong nhiều diễn đàn và trong công luận ở nước ta người ta bàn rất nhiều về vấn đề vốn của doanh nghiệp. Tình trạng khó khăn trong kinh doanh của doanh nghiệp lợi nhuận thấp hàng hoá tiêu thụ chậm không đổi mới dây chuyền sản xuất. Xu thế toàn cầu hoá thì việc một quốc gia hội nhập vào nền kinh tế Toàn cầu sẽ như thế nào cơ bản phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sở tại. Khả năng cạnh tranh là nguồn năng lực thiết yếu để doanh nghiệp tiếp tục vững bước trên con đường hội nhập kinh tế. Mặt khác những chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp như Vốn. trình độ kỹ thuật công nghệ trình độ quản lý kỹ năng cạnh tranh bộ máy tổ chức sản xuất lợi nhuận. Để đạt được yêu cầu đó thì vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn của mình Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé kiến thức của mình vào những giải pháp nâng cao hiêụ quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp công ty cầu 75 - thuộc tổng công ty công trình giao thông 8 - Bộ Giao Thông Vận tải là một DNNN thuộc Bộ GTVT đang đứng trước những thách thức như trên nên vấn đề đặt ra đối với Ban lãnh đạo Công ty là cần phải làm gì để giải quyết được những vấn đề trên nhằm đưa doanh nghiệp thắng trong cạnh tranh đặc biệt là trong điều kiện hi ện nay. Đứng trước những thách thức đó sau một quá trình thực tập tại Công ty cầu 75 thuộc tổng công ty công trình giao thông 8 - Bộ Giao Thông Vận tải cùng với sự hướng dẫn của thầy giáoTS Nguyễn Đắc Thắng các cô chú và các anh chị trong công ty nên em đã chọn đề tài Một số vấn đề về vốn và nâng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.