TAILIEUCHUNG - sang_kien_kinh_nghiem_cua_co_Phuc

Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái. Phßng GD – §T QuËn CÇu GiÊy. Trêng TiÓu häc TRung Hoµ. ==== ====. Sng kiÕn kinh nghiÖm: Mét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao. chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái. Ngêi viÕt : TrÇn ThÞ Phóc. Phã hiÖu trëng - Trêng TiÓu häc Trung. Hoµ. Hµ néi, thng 4 n¨m 2006. 1 Vâ. ChÝ TMét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái Môc 1: §Æt vÊn.® 2: . NhËn thøc vÒ ®éi ngò gio . T×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ . Cc biÖn php ®· thùc hiÖn ®Ó x©y dùng, båi dìng ®éi ngò gio . 1. LËp kÕ ho¹ch båi dìng ®éi ngò gio viªn. . 2. Gióp gio viªn tù båi d-. . 3. N©ng cao chÊt lîng sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn. m«. 4. TÝch cùc tæ chøc cc tiÕt chuyªn. ®Ò9. 5. Quan t©m tíi viÖc dù giê th¨m líp vµ tæ chøc héi. gi¶ng12. 6. §Èy m¹nh c«ng tc viÕt sng kiÕn kinh nghiÖm vµ lµm ®å dïng d¹y häc. vµ. d¹y häc b»ng ph¬ng php hiÖn ®¹i còng nh thiÕt thùc n©ng cao båi d-. ìng. ®éi ngò gio viªn. . 2 Vâ. ChÝ TMét sè kinh nghiÖm trong viÖc n©ng cao chÊt lîng båi dìng ®éi ngò gio viªn giái. 7. Nªu g¬ng tèt viÖc khen thëng khuyÕn khÝch kÞp thêi ®©y lµ mét viÖc. lµm kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong cc phong trµo thi ®ua, nÕu khen chª. ®óng ngêi, ®óng thêi ®iÓm sÏ cã tc dông rÊt lín tíi sù cè g¾ng v¬n lªn. cña mçi ngêi 13. 8. Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt – tinh thÇn cho ®éi ngò gio. . KÕt qu¶ ®¹t ® . Bµi häc 3: KÕt luËn vµ . PhÇn 1: §Æt vÊn ®Ò. 1. Lý do chän ®Ò tµi:. Khi nãi ®Õn vai trß cña ngêi thÇy trong sù nghiÖp gio dôc, Thñ ¹m V¨n §ång ®· viÕt: “ ThÇy gio lµ mét nh©n vËt trung t©m trong , lµ ngêi quyÕt ®Þnh ®µo t¹o nªn nh÷ng con ngêi míi x· héi ”.V× vËy ngêi thÇy ph¶i kh«ng ngõng v¬n lªn rÌn luyÖn tu dìng ®Ó thùc sù xøng ®ng lµ ngêi thÇy gio x· héi chñ nghÜa. §ång tíng cßn chØ ra r»ng: “VÊn ®Ò lín nhÊt trong gio dôc hiÖn nay lµ t¹o.®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó ®éi ngò gio viªn dÇn dÇn trë thµnh mét ® ®ñ n¨ng lùc, ®ñ t cch ®Ó lµm trßn sø m¹ng cña m×nh” 3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.