TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p2

Sau khi căn chỉnh xong. Vào Menu Layer chọn Rasterize/Type hoặc ở palette Layer click chuột phải vào layer text chọn Rasterize Type. Sau đó nhấn Ctrl và click chuột vào layer text để Load Selection. Vào menu Select chọn Save Selection/OK Bây giờ layer text sẽ giống như hình | Tạo một file kích thước bất kỳ nền trắng ở đây tớ chọn 400 400. Nhấn D để đưa Foreground về Default sau đó nhấn T để chọn công cụ Type Tool Gõ chữ DarkKnight trên 2 dòng . . Font chữ sử dụng Stencil - 82 pt Chọn chữ Knight và nhấn Ctrl T để hiện ra bảng Character sau đó thiết lập thông số như hình để đưa 2 dòng sát lại gần nhau hơn . Sau khi căn chỉnh xong. Vào Menu Layer chọn Rasterize Type hoặc ở palette Layer -click chuột phải vào layer text chọn Rasterize Type. Sau đó nhấn Ctrl và click chuột vào layer text để Load Selection. Vào menu Select chọn Save Selection OK . Bây giờ layer text sẽ giống như .