TAILIEUCHUNG - Quyết Định Số: 709/QĐ-BXD

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2010 Số: 709/QĐ-BXD QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG | BỘ XÂY DỰNG Số 709 QĐ-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17 2008 NĐ-CP ngày 04 02 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Căn cứ quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 23 2006 QĐ-BXD ngày 18 8 2006 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nguyên tắc phân công mối quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 1. Bộ trưởng là thành viên Chính phủ là người đứng đầu lãnh đạo Bộ Xây dựng và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Quốc hội về quản lý nhà nước các lĩnh vực được Chính phủ giao trên phạm vi cả nước về tổ chức hoạt động của Bộ và các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng lãnh đạo chỉ đạo điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ các Thứ trưởng các Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện đầy đủ nghiêm túc mọi nhiệm vụ quyền hạn của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn quan trọng mang tính chiến lược trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ. 2. Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng trong từng lĩnh vực công tác của Bộ ngoại trừ những công việc do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Thứ trưởng được thay mặt Bộ trưởng sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công. Bộ trưởng phân công một Thứ trưởng làm nhiệm vụ thường trực để giúp Bộ trưởng điều phối các hoạt động chung của cơ quan Bộ theo chương trình kế hoạch công tác của Bộ và theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ trưởng. Thứ trưởng thường trực ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực được phân công còn thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo giải quyết các công việc do Bộ trưởng trực tiếp phụ trách khi Bộ trưởng vắng mặt tại cơ