TAILIEUCHUNG - Gen, mã di truyền và sự nhân đôi AND

“Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa một sản phẩm là chuỗi pôlipeptit hoặc phân tử ARN”. Còn có thể nói: “Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá phân tử ARN”. | Chuyên đề I: Cơ chế di truyền và biến dị Gen, mã di truyền và sự nhân đôi AND Thầy giáo: Bùi Phúc Trạch Cộng tác viên I. Vòng đời của sinh vật hữu tính Hồng vàng I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Giảm phân I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giảm phân Thụ tinh I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân Giai đoạn tiền phôi (2-8 phôi bào) I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân Giai đoạn tiền phôi (2-8 phôi bào) Hạt I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân Giai đoạn tiền phôi (2-8 phôi bào) Hạt Cây non I. Vòng đời của sinh vật hữu tính (tt) Hồng vàng Hồng bạch Giảm phân Tinh tử Noãn cầu Hợp tử Giai đoạn tiền phôi (2-8 phôi bào) Hạt Cây non Giảm phân Thụ tinh Nguyên phân II. Khái niệm về gen “Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa một sản phẩm là chuỗi pôlipeptit hoặc phân tử ARN”. Còn có thể nói: “Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá phân tử ARN”. Gen → ARN Chuỗi β Sơ đồ mô hình phân tử Hêmôglôbin Chuỗi α Fe HEM II. Khái niệm về gen (tt) “Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa một sản phẩm là chuỗi pôlipeptit hoặc phân tử ARN”. Còn có thể nói: “Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hoá phân tử ARN”. Gen → ARN Ví dụ: Phân tử hêmôglôbin (Hb) trong hồng cầu gồm 4 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.