TAILIEUCHUNG - Luận văn: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người, đặc biệt trong hoạt động kinh tế,chẳn hạn như cung cầu , tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện cho đến khi sự vật kết thúc | LỜI NÓI ĐẦU Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên xã hội và tư duy con người đặc biệt trong hoạt động kinh tế chẳn hạn như cung cầu tích luỹ và tiêu dùng tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá. .Mâu thuẫn tồ tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật mâu thuẫn hình thành không phải chỉ là một mà là nhiều mâu thuẫn và sự vật trong cùng một lúc có nhiều mặt đối lập thì mâu thuẫn nay mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thanh. Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta do đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được nhiều thắng lợi bước đầu mang tính quyết định quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những chuyển biến đó đã đạt nhiều thành công to lớn nhưng trong những thành công đó luôn luôn tồn tại những mâu thuẫn kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi mới. đỏi hỏi phải được giải quyết và nếu được giải quyết sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Với mong muốn tìm hiểu thêm những vấn đề của nền kinh tế quan điểm lý luận cũng những vướng mắc trong giải pháp quy trình xử lý các vấn đề chính trị - xã hội có liên quan đến quá trình tiến hành cải cách trong việc chuyển nền kinh tế tôi chọn Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam làm đề tài cho tiểu luận triết học Mác - Lê nin 1 LÝ LUẬN CHUNG Tất cả các sự vật hiện tượng trên thế giới đều chứa đựng những mặt trái ngược nhau. Trong nguyên tử có điện tử và hạt nhân trong sinh vật có đồng hoá và dị hoá trong kinh tế thị trường có cung và cầuhàng và tiền _ những mặt trái ngược nhau đó trong phép biện chứng duy vật gọi là mặt đối lập ở đây tôi chia làm 4 phần. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Sự chuyển hoá của các mặt đối lập. Các mặt mâu thuẫn. 1. Mâu thuẫn là hiện tượng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.