TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Sử dụng kỹ thuật Microsatellite để đánh giá tính đa dạng di truyền và cấu trúc di truyền của quần thể bò nuôi ở tỉnh Hà Giang "

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tính đa dạng và cấu trúc di truyền của quần thể bò nuôi ở tỉnh Hà Giang. Hai mươi ba (23) locút microsatellite được sử dụng để phân tích kiểu gen trên 530 cá thể bò được thu thập trên 28 xã thuộc 8 huyện ở Hà Giang. Tổng số 205 alen được xác định trong toàn bộ quần thể, trung bình số alen trên một locút là 8,9 ± 2,05, tần số dị hợp tử quan sát và mong đợi theo lý thuyết tương ứng là 0,67 và 0,73. Giá. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 310-317 Sử dụng kỹ thuật Microsatellite để đánh giá tính đa dạng di truyền và cấu trúc di truyền của quần thể bò nuôi ở tỉnh Hà Giang Phạm Doãn Lân1 Nguyễn Trọng Bình1 Vũ Chí Cương1 Jean- Charles Maillard2 1Viện Chăn nuôi Thụy Phương Từ Liêm Hà Nội Việt Nam 2Giám đốc CIRAD vùng Đông Nam Á 35 Điện Biên Phủ Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 29 tháng 10 năm 2008 Tóm tắt. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tính đa dạng và cấu trúc di truyền của quần thể bò nuôi ở tỉnh Hà Giang. Hai mươi ba 23 locút microsatellite được sử dụng để phân tích kiểu gen trên 530 cá thể bò được thu thập trên 28 xã thuộc 8 huyện ở Hà Giang. Tổng số 205 alen được xác định trong toàn bộ quần thể trung bình số alen trên một locút là 8 9 2 05 tần số dị hợp tử quan sát và mong đợi theo lý thuyết tương ứng là 0 67 và 0 73. Giá trị thông tin đa hình PIC của từng locút nằm trong khoảng từ 0 50 đến 0 84. Giá trị trung bình sai khác di truyền giữa quần thể bò ở các huyện là rất nhỏ FST 0 013 . Cấu trúc di truyền quần thể được xác định bằng phần mềm STRUCTURE dựa trên sự phân tích tương đồng các alen của đồng thời trên toàn bộ các locút cho thấy quần thể bò ở Hà Giang được phân thành 2 nhóm quần thể phụ khác nhau về di truyền. Keywords Đa dạng di truyền quần thể cấu trúc quần thể microsatellite. 1. Đặt vấn đề Đa dạng di truyền trong bản thân một loài vật nuôi nào đó là sự thể hiện trạng thái cấu trúc khác nhau giữa hệ gen của các cá thể họ hàng các dòng và giống. Do vậy các kỹ thuật chỉ thị phân tử ADN DNA-based markers là những công cụ hữu ích để đánh giá đa dạng di truyền và quan hệ họ hàng giữa và trong các quần thể động vật. Trong những năm gần đây nhiều loại chỉ thị ADN đã được sử dụng trong các nghiên cứu đa dạng di truyền như RFLP RAPD minisatellites và microsatellites. Trong đó kỹ thuật micrrosatellite đã nhanh chóng trở thành Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-22166147. E-mail pdlanvn@ kỹ thuật hữu hiệu và được sử dụng rộng rãi trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.