TAILIEUCHUNG - Tự học iLife - p 17

Chia một Clip Bạn có thể chia nhỏ một đoạn thành hai. Sau đó, bạn có thể thêm vào một sự chuyển tiếp giữa hai phần mới, hoặc thêm các hiệu ứng khác nhau cho mỗi người trong số họ. Chia một Clip 1 Click tại điểm mà bạn muốn để phân chia các clip và kéo để tạo vùng chọn. | WORKING WITH iMOVIE 09 iMovie displays a menu. 4 Click Insert. Editing Movies The project clip is divided in two The new clip is inserted in between. O------------------------------------------------ How do I replace a clip in my project The steps for replacing a video clip are similar to inserting a clip. O Click and drag the replacement clip from the event browser onto the clip to replace in the project. 2 Release the mouse button. 3 In the menu that appears click Replace. iMovie replaces the clip. 143 Split a Clip You can split a clip into two. Then you can add a transition between the two new pieces or add different effects to each of them. Split a Clip O Click at the point where you want to split the clip and drag to make a selection. 2 Drag to the end of the clip and release the mouse button. Note If you make a selection in the middle of the clip instead of at the end the clip will be split in three pieces. 3 Click Edit. 4 Click Split Clip. iMovie splits the clip into two pieces. To join them together again after splitting select one of the pieces and click Edit and then Join Clips. 144 Find the Source of Clip WORKING WITH iMOVIE 09 You can find the original source of a clip in the event browser. This can be useful if you want to locate similar clips to use in your project. Editing Movies Find the Source of a Clip O Click to select a clip in the project browser. 2 Click Edit. 3 Click Reveal in Event Browser. iMovie opens the associated event in the event browser and highlights the clip. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    3    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
14    3    0    12-08-2020
4    3    0    12-08-2020
6    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
5    7    0
3    8    0