TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1541/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1541/qđ-ttg', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ Ị5AA QĐ-TTg KinhCỴhuy án9--- nỲễ Ịc-phon CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày fiĩ5 thảng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Tờ trình số 2056 TTr-ƯBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 và Trưởng ban Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương Tờ trình sổ 1329 TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 14 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh có danh sách kèm theo đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - UBND thành phố Hồ Chí Minh - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - Cổng TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai lOb . TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng ủ 14 CÁ NHÂựĐ DANH HIỆU CHĩỊp Ban hành kèm theo Quyết định của ẶNG TỐÀN QUÓC Sgàytĩỹ tháng 9 năm 2009 1. Ông Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh 2. Ông Ngô Tương Đại Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại -Dịch vụ Bến Thành Tổng Công ty Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh 4. Ông Lê Văn Mỵ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn Tổng Công ty Bến Thành thành phố Hồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    10-08-2020
5    4    0    10-08-2020
131    5    0    10-08-2020
174    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0