TAILIEUCHUNG - Phân tích đánh giá nguồn dữ liệu thứ cấp

Tham khảo tài liệu phân tích đánh giá nguồn dữ liệu thứ cấp , kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Cuộc sống lao động, sản xuất, học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước, hàng ngày, hàng giờ đang diễn ra. Các mô hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt có ở mọi chỗ, mọi lúc. Đó là những đề tài tốt để báo chí phản ánh. Bên cạnh những tấm gương tốt đó, chúng ta đã và đang phải chiến đấu với mặt trái của xã hội trong nền kinh tế thị trường, đó là nạn: tham nhũng, tiêu cực, tha hóa về đạo đức, lối sống. Báo chí phản ánh hiện thực, khách quan không chỉ nêu cái hay cái tốt mà cái xấu, cái dở cũng phải được nêu lấy đó làm bài học. Ví như ở một số tờ báo địa phương mà tôi có dịp trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo báo, cho thấy việc tuyên truyền phản ánh hiện thực, khách quan về chống tiêu cực ở địa phương vài năm gần đây đã có hiệu quả rõ rệt. Trước đây, chuyện các báo địa phương đưa tin các vụ việc tiêu cực ở địa phương mình là rất hiếm, bởi có nhiều nguyên nhân. Nhưng nay, Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ đã có những đổi mới về phương thức lãnh đạo, đánh giá đúng đắn vị trí, vai trò của báo chí góp phần quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí từ trung ương xuống địa phương đã phát huy được sự sáng tạo, bám sát đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, thông tin tuyên truyền bảo đảm đúng pháp luật, đã được các đồng chí lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện cho báo chí phát triển, làm tốt chức năng công cụ của Đảng, Nhà nước phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Một số các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, khi chúng tôi được trao đổi đều tỏ ý rất đồng tình với việc báo chí địa phương đấu tranh chống tiêu cực, và cho đó là “tham mưu” trung thành cho tỉnh để trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương có hiệu quả.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.