TAILIEUCHUNG - Đề tài: "THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM"

Kể từ khi đổi mới đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng : trong thời kỳ này thực hiện chiến lược 10 năm 1991-2000, nền kinh tế thoát ra khỏi khủng hoảng; trong thời kỳ 5 năm đầu tiên thực hiện chiến lược 10 năm 2001-2010, nền kinh tế dừng như “không chệch hướng” khỏi quỹ đạo và đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối cao. Ngoài ra còn các thành tích khá ấn tượng về ổn định kinh tế vĩ mô, về tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng. | GVHD Lữ Lâm Uyên TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT KINH TẾ TÊN ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH nghiệp nhà Nước ở VIêT nam GV hướng dẫn Lâm Uyên SV th ực hiện Nguyễn Bảo Ngọc Lớp Thương mại 3 Khóa 32 Chí Minh ngày 23 tháng 4 năm 2008 SVTH Nguyễn Bảo - Trangl- GVHD Lữ Lâm Uyên NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Điểm bằng số Điểm bằng chữ SVTH Nguyễn Bảo - Trang2- GVHD Lữ Lâm Uyên Q LỜI NÓI ĐẦU Kể từ khi đổi mới đến nay nền kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thời kỳ này thực hiện chiến lược 10 năm 1991-2000 nền kinh tế thoát ra khỏi khủng hoảng trong thời kỳ 5 năm đầu tiên thực hiện chiến lược 10 năm 2001-2010 nền kinh tế dừng như không chệch hướng khỏi quỹ đạo và đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối cao. Ngoài ra còn các thành tích khá ấn tượng về ổn định kinh tế vĩ mô về tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng năm về xóa đói giảm nghèo. chính những thành tích đạt và vượt kế hoạch ấy đôi khi đã làm dịu đi những băn khoăn về một số chỉ tiêu khác của đổi mới chứa đạt kế hoạch trong đó có việc đổi mới doanh nghiệp Nhà mới doanh nghiệp nhà nước là một bộ phận trong tổng thể công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy điều cần khẳng định trước tiên là mục tiêu của đổi mới doanh nghiệp nhà nước phải phù hợp với mục tiêu chung của toàn bộ chương trình đổi mới nền kinh tế trong đó điều cốt lõi là nguyên tắc thị trường sẽ thay thế nguyên tắc kế hoạch hóa tập trung. Theo tinh thần này hai mục tiêu trực tiếp nổi bật của đổi mới doanh nghiệp nhà nước là nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn và đảm bảo cho doanh nghiệp nhà nước góp phần cùng kinh tế nhà nước nói chung làm tốt hơn vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên thực tế được triển khai trên nhiều bình độ trong đó nổi lên một xu hướng được coi là chủ lưu đổi mới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    4    0    12-08-2020
4    6    0    12-08-2020
37    4    0    12-08-2020
133    10    0    12-08-2020
34    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN