TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 12

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 12 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1(2 điểm) Nêu khái niệm cây nhị phân (binary tree)? Các cách cài đặt cây nhị phân? Ưu nhược điểm của từng cách cài đặt. Câu 2(4 điểm ) Cho một cây nhị phân tìm kiếm, các nút có khóa là các số nguyên. Hãy viết dạng cài đặt cây đã cho bằng con trỏ, gốc của cây được trỏ bởi con trỏ R. Với dạng cài đặt này viết các thủ tục tương ứng với các yêu cầu sau: 1) Tạo cây nhị phân tìm kiếm (Điều kiện dừng là nhập nút có giá trị là 0), 2) Cài đặt phép toàn tìm đỉnh có khóa x trên cây 3) Loại bỏ đỉnh có khóa x trên cây 4) Đếm số đỉnh hiện có trên cây Câu 3 (2 điểm) Cho biểu thức E = (2*x+y)*(5*a - b)3 a) Hãy vẽ cây nhị phân T biểu diễn biểu thức trung tố E như trên b) Muốn có biểu thức dạng tiền tố, dạng hậu tố thì phải duyệt cây T theo thứ tự nào? Kết quả duyệt ? Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN